Kidzlifestyle

Disclaimer & Privacyverklaring

Reikwijdte van deze disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op de website www.kidzlifestyle.nl, haar gebruikers en hun gebruik:

 1. Het onderstaande is van toepassing op alle webpagina’s van www.kidzlifestyle.nl . Door de website en haar pagina’s te “gebruiken” stemt u als “gebruiker” in met deze disclaimer.
 2. Onder “gebruiker” verstaan we daarbij ieder die de website www.kidzlifestyle.nl  bezoekt als de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 3. “Gebruik” is daarbij onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren).

Disclaimer

 1. Kidzlifestyle.nl is een uitgeefproduct van Vervoorn BV. Vervoorn BV besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde inhoud op deze website en op al haar pagina's in ruime zin (onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten). De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina's regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is.
 2. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen we echter niet voorkomen. Vervoorn b.v. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors, toeleveranciers en part- en fulltime medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen die de gebruiker ondervind bij het gebruik.
 3. Onder schade verstaan we: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina’s van www.kidzlifestyle.nl  in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever mag de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 6. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever ook niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina's van de site gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina’s of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al wat u vanuit de webpagina’s verzendt.
 8. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina’s zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina’s monitoren.
 9. U zal de uitgever, diens full- en parttime werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina’s, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Privacy-verklaring

Het is mogelijk dat Vervoorn b.v. bij het aanbieden van haar diensten informatie van u als Kidzlifestyle.nl gebruiker verwerft en verwerkt (deze informatie wordt hieronder aangeduid als 'persoonsgegevens'). De onderstaande regels hebben we voor onszelf opgesteld om u een waarborg te bieden dat wij zorgvuldig met uw informatie zullen omgaan. U kunt ons te allen tijde aan deze regels houden. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Vervoorn B.V. Willem van Beyerenlaan 33 1131 DX AMSTELVEEN.

 1. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht: Uitgangspunt van Vervoorn B.V. is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Vervoorn B.V. of haar partners niet verplicht is. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u gegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Vervoorn b.v.-diensten is het invoeren van persoonsgegevens ook niet noodzakelijk. Voor het gebruik van andere diensten verlangt Vervoorn b.v. wel dat persoonsgegevens worden ingevoerd. Het is mogelijk dat u geen gebruik kunt maken van sommige diensten als u geen persoonsgegevens aan Vervoorn b.v. verstrekt.
 2. Omgaan met persoonsgegevens: Vervoorn b.v. kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, adres, woonplaats, geboortedatum, sekse en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van één van onze websites of diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Vervoorn b.v. bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren. Ook is het mogelijk dat Vervoorn b.v. uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van Vervoorn b.v. gebruik maakt (bijvoorbeeld door te kijken welke webpagina's zijn bezocht).
 3. Het spreekt voor zich dat Vervoorn b.v. zeer zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. Vervoorn b.v. verwerkt deze gegevens in de eerste plaats om u diensten, producten en/of informatie aan te bieden en aan te passen aan uw behoeften en wensen. Als het gaat om een betaalde dienst, gebruikt Vervoorn b.v. de gegevens eveneens om te factureren. Het is ook mogelijk dat Vervoorn b.v. de gegevens gebruikt om gerichte aanbiedingen te doen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Vervoorn b.v. vermoedt dat het uw interesse heeft of, als u daartoe toestemming heeft gegeven, een e-mail worden verzonden met daarin een aanbieding. Tenslotte kan Vervoorn b.v., alleen nadat u uw toestemming heeft gegeven, gegevens aan derden ter beschikking stellen die de gegevens kunnen gebruiken om informatie aan te bieden die binnen uw interesseprofiel valt.